« Een filosofie van zorg in evolutie en aangepast aan elke persoon »

 

Zorgverstrekker zijn bij VALIDA betekent: een persoon (de patiënt) en zijn familie verwelkomen, verzorgen en begeleiden, rekening houdend met zijn ervaring en antecedenten, met respect voor zijn mogelijkheden en zijn levenskeuzes.

Zijn revalidatie wordt verzekerd door de zorgverstrekkers van het pluridisciplinair team die hem kwaliteitsvolle zorgen en een humanistisch onthaal geven.

 

Zorgverstrekker zijn

 

Zorgverstrekker zijn is zorgen voor een uniek persoon£.

Door kennis van het verleden en de kennis van de perceptie van de toekomst van de patiënt kan de zorgverstrekker de zorg en zijn houding aanpassen.

Het heden is interactief: de zorgkundige ontvangt evenveel als hij geeft.

De zorgverstrekker stelt zich open voor de familie en / of de naasten. Hun relatie is gebaseerd op actief luisteren. Hij vraagt hun medewerking bij de algemene zorgen bij de patiënt.

 

De persoon

 

Elke persoon is een uniek wezen, in voortdurende ontwikkeling en op zoek naar harmonie tussen zijn biologische, psychologische, sociologische en spirituele dimensies.

Hij is onlosmakelijk verbonden met zijn culturele bagage en met zijn subjectieve realiteit.

De persoon verdient interesse en respect.

De persoon is op zoek naar levenskwaliteit die hij definieert volgens zijn eigen mogelijkheden en prioriteiten. Elke persoon is bijzonder en moet dus specifiek verzorgd worden.

De zorgverstrekker en de persoon zijn partners in de zorg.

 

De revalidatie

 

De revalidatie vertaalt zich door het opstellen van een therapeutisch project (activiteiten, stappen, doelen, termijnen, …) met als doel het herstel of het maximaal behoud van de capaciteiten van de persoon tot zelfbeschikking (onafhankelijkheid) en /of de mogelijkheid om voor zichzelf te beslissen (autonomie).

De coördinatie en het ploegwerk zijn sleutelelementen voor de zorg van de patiënt die revalideert.

 

 

De zorg

 

De zorg is de bezorgdheid en de aandacht die men voor iemand heeft. Zij is gebaseerd op een relatie van wederzijds vertrouwen. De zorg moet gegeven worden in een emotionele verstandhouding.

De zorg richt zich op een toestand van comfort en welzijn zoals de persoon deze omschrijft.

De zorg voor het menselijke vraagt aandacht, wilskracht, een relatie en acties die moeten uitmonden in een verandering bij zowel de patiënt als de zorgverstrekker.

De verbale / non-verbale communicatie en informatie zijn essentieel voor een excellente kwaliteitszorg. Men kan niet helpen zonder in de praktijk rekening te houden met de perceptie van de zorg door de patiënt en de zorgverstrekker.

De zorgen variëren volgens de persoonlijke situatie van de patiënt en zijn zorgvraag, dit gedurende heel zijn leven tot op het moment van de stervensbegeleiding. Er kan dus geen eenzijdige zorg zijn, noch een identieke techniek voor iedereen. Het bijzonder karakter van de zorg bepaalt de pedagogie ervan.

Zorgprocedures en –protocollen zijn referentiekaders, richtlijnen om de best mogelijke zorgverstrekking te bereiken. Het zijn werk- en communicatie-instrumenten.

 

De kwaliteitszorg

 

Kwaliteitszorg is deze welke zinvol wordt in de levenssituatie van de verzorgde persoon met als doel zijn gezondheid te ontplooien, voor hem en zijn omgeving. Hij ontstaat door bijzondere aandacht te geven aan personen en wordt gestimuleerd door een bezorgdheid voor het respect voor deze personen. Hij komt voort uit de coherente en aanvullende inzet van de diverse middelen waarover het professioneel team beschikt en getuigt zo van hun talenten.

De professionele zorg is een hulp gebaseerd op een wetenschap, een kunst die voortdurend aangeleerd wordt.

Door een permanente en voortgezette vorming kunnen de professionelen hun initiële vorming aanvullen door kennis te verwerven die specifiek is voor de sector waarin ze werkzaam zijn.

De kwaliteit van de zorgen, in de zin van de voortdurende verbetering van de prestaties, maakt integraal deel uit van de verpleegkundige cultuur.

 

“Voor ons verzorgers, zijn onze zorgen van zo’n aard dat we, indien we niet jaarlijks, maandelijks, wekelijks vooruit gaan, geloof me, we achteruit gaan.” (Florence Nightingale, 1872).

 

 

Humanistisch onthaal

 

Een menswaardig onthaal is van belang in de geriatrische dimensie.

De geriatrische dimensie laat toe om alles te veranderen aan wat voorafging aan de bijzonderheid van de bejaarde patiënt, ongeacht zijn fysieke of mentale toestand.

De zorg zal niet louter een band zijn, maar ook acties van liefde en zachtheid betreffen die onze ouderen verdienen.

Begrip voor ouderdom en concepten van “goede behandeling” zorgen ervoor dat we de oudere personen kunnen bijstaan met tederheid en respect voor de autonomie, hun rust bezorgen, sereniteit en “vrede” alvorens te “vertrekken».

 

Onze waarden

 

Respect

Respect voor de persoon en meer bepaald respect voor de verschillen is één van de pijlers van de zorg: helpen zonder vooroordelen, erkennen en begrijpen, tolereren en soms zelfs bevorderen van het uitdrukken van gevoelens of meningen die men kan afkeuren.

 

« Menselijkheid »

« Menselijkheid » is de verzameling van alle bijzonderheden waardoor het individu zich beschouwd als deel uitmakend van het menselijk ras. Dit is zeker de meest bijzondere weg van de menselijke begeleiding sinds het begin van deze eeuw.

Het menselijk wezen in het middelpunt van onze zorgen plaatsen is een fundamentele waarde.

 

Empathie

Door empathie kunnen we intuïtief de andere begrijpen door een effectieve communicatie, waardoor we de gevoelens van de persoon kunnen delen. Het is ook een houding ten opzichte van de anderen gevormd door een aanwezigheid, een aandacht gecentreerd op wat de andere werkelijk ervaart.

Het is de inspanning voor het begrijpen van wat de andere uitdrukt zonder inmenging van persoonlijke gevoelens (liefde, sympathie, vijandigheid, antipathie) als het vellen van een moreel oordeel (objectiviteit bewaren).

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.