ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE PATIËNTEN VAN VALISANA BETREFFENDE DE VERWERKING VAN HUN PERSOONSGEGEVENS

Inleiding

 

Voor een optimale zorg voor uw gezondheid verzamelt de vzw Valisana (hierna "Valisana") bij haar gehospitaliseerde, raadplegende of verblijvende patiënten gegevens die beschermd worden door de Belgische en Europese wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

Onderworpen aan het beroepsgeheim en aan de eerbiediging van het recht op gegevensbescherming hechten Valisana, haar personeel en zorgverleners veel belang aan de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Valisana wil u, via onderstaande algemene informatie, de verzekering geven dat de bescherming en het beheer van uw persoonsgegevens op een verantwoorde manier worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende wetgeving, en in het bijzonder overeenkomstig de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "AVG")

 

Enkele definities

 

Persoonsgegevens zijn alle informatie, van welke aard dan ook en ongeacht het medium, die het mogelijk maken om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Uw naam en voornaam, uw adres, uw foto zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens, en deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk voor een adequate zorg voor uw gezondheid.

 

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling van manipulatie of exploitatie, zoals het verzamelen, gebruiken, vastleggen, opslaan, communiceren, verspreiden, wijzigen of verwijderen van een van uw persoonsgegevens.

 

Wie is bij ons verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Het is de vzw Valisana, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Josse Goffinlaan 180, 1082 Sint-Agatha-Berchem, die wettelijk verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Valisana groepeert verschillende vestigingen:

 

-          Het ziekenhuis Valida, Josse Goffinlaan 180 te 1083  Sint-Agatha-Berchem

-          Het psychiatrisch ziekenhuis Sanatia,  Molenstraat 27 te 1210 Sint-Joost-Ten-Node

-          Het psychiatrisch verzorgingstehuis Sanatia, Collegestraat 45 te 1050 Elsene

-          Het dagcentrum Le Canevas, Collegestraat 55 te 1050 Elsene.

 

Voor elke verwerking van uw persoonsgegevens die we in een van onze vestigingen uitvoeren, is Valisana onderworpen aan de naleving van de wettelijke vereisten met betrekking tot de "AVG".

 

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we over u?

 

De categorieën persoonsgegevens die Valisana verzamelt en verwerkt zijn:

 

 • Uw identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, leeftijd, geboorteplaats, foto, rijksregisternummer)
 • Uw contact- en administratieve gegevens (e-mail, telefoonnummer, verblijfsadres)
 • Uw financiële gegevens met betrekking tot uw raadpleging, ziekenhuisopname of verblijf die noodzakelijk zijn voor de facturering van de zorg (met inbegrip van uw ziekenfonds)
 • Uw medische, verpleegkundige en paramedische gegevens
 • Uw sociale gegevens

En alle andere gegevens die nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de zorgopdrachten van Valisana of die worden opgelegd door de wetgeving.

 

Afhankelijk van hun aard worden deze gegevens verzameld bij u (indien nodig bij uw wettelijke vertegenwoordiger of een referentiepersoon), bij uw behandelende arts of bij de instelling die uw verblijf heeft aangevraagd, bij het verzorgend personeel (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten), maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers die aan Valisana verbonden zijn.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

In het algemeen worden uw persoonsgegevens gebruikt om Valisana in staat te stellen haar openbare gezondheidszorgopdracht te vervullen.

Valisana, haar personeelsleden en zorgverleners willen een optimale bijdrage leveren aan de zorg voor uw gezondheid en u deskundig bijstaan bij uw administratieve en sociale procedures.

Met dit in gedachten zorgt Valisana er in het bijzonder voor dat uw gegevens op een specifieke en relevante manier worden verwerkt, beperkt tot wat nodig is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

 

Om haar openbare gezondheidszorgopdracht te kunnen vervullen, verwerkt Valisana uw persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden:

 

 • Administratief beheer (het maken van afspraken, raadpleging, verblijf...)
 • Financieel en boekhoudkundig beheer (facturering, uitwisselingen met verzekeringsinstellingen, beheer van geschillen, …)
 • Medisch, verpleegkundig en paramedisch beheer (zorg, beheer van handelingen en prestaties)
 • Sociaal beheer (begeleiding, opvolging van het sociaal dossier, behandeling van klachten, bemiddeling…)
 • Medisch-technisch beheer (apotheek, laboratorium, beeldvorming, bloed- en weefselbank)
 • Evaluatie van de kwaliteit van de zorg, beheer van de middelen en toezicht op de ziekenhuisactiviteiten
 • Bijhouden van forensische registers
 • Technisch, logistiek en IT-beheer
 • Beheer van de omgeving (camera's, beheer van bezoekers, toegangscontrole, beveiligingsapparatuur…)
 • Wetenschappelijk onderzoek (klinische studies en ontwikkeling van nieuwe technologieën)
 • Uitwisseling en uitwisseling van gegevens via het gecoördineerde zorgnetwerk (netwerk van Abrumet).

 

Wat zijn de rechtsgronden waarop we ons baseren?

 

Afhankelijk van de situatie verwerkt Valisana uw persoonsgegevens alleen wanneer dat nodig is:

 

 • Voor de bescherming van uw vitale belangen (het kan dus zijn dat Valisana uw gegevens moet verwerken in noodgevallen)
 • Met het oog op preventieve geneeskunde, medische diagnoses, gezondheids- of sociale zorg, het beheer van onze gezondheidszorgsystemen en -diensten (stellen van een diagnose, voorschrijven van geneesmiddelen, ...)
 • Voor de uitvoering van een opdracht van openbaar nut die aan Valisana is toevertrouwd (bijhouden van forensische registers ...)
 • Voor statistische en wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden in overeenstemming met de vereiste ethische en methodologische normen
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd door de federale overheid en onze subsidiërende overheid (GGC): wetgeving met betrekking tot de ziekenhuizen, de rechten van de patiënt, de verplichte verzekering voor gezondheidszorg, de installatie van bewakingscamera's, ...
 • Om de uitvoering van een contract te garanderen (zoals bijvoorbeeld de facturering van prestaties)
 • Om de legitieme belangen van het ziekenhuis te waarborgen (zoals bijvoorbeeld het technisch, logistiek en IT-beheer)

 

Indien Valisana niet op één van deze gronden kan steunen voor het gebruik van uw persoonsgegevens, is uw toestemming vereist voorafgaand aan de verwerking van uw gegevens.


Wie binnen Valisana heeft toegang tot uw gegevens of verwerkt uw gegevens?

 

De hieronder genoemde personen verwerken uw persoonsgegevens binnen de grenzen die noodzakelijk zijn voor hun opdrachten en voor specifieke verwerkingsdoeleinden:

 

 • De artsen en tandartsen die verbonden zijn aan Valisana, die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verwerken van uw medische gegevens in de medische diensten en vestigingen waar ze hun beroepsactiviteit uitoefenen;
 • De apothekers en apothekersassistenten, in het kader van de verstrekking van geneesmiddelen aan gehospitaliseerde patiënten en bewoners;
 • De personeelsleden en medewerkers die verbonden zijn aan de verschillende diensten en raadplegingen, verpleegkundigen, paramedici en psychologen, die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens in de medische diensten en vestigingen waar ze hun beroepsactiviteit uitoefenen;
 • De leden van het administratief personeel die verbonden zijn aan de centrale administratie, de medische diensten of vestigingen en die instaan voor het verzamelen, bijwerken, verwerken en opslaan van uw administratieve gegevens;
 • De studenten die een stage lopen, en eventueel hun begeleider;
 • De vrijwilligers die hulp aanbieden;
 • De klachtenbemiddelaars die klachten van patiënten of familieleden behandelen;
 • Het IT-personeel dat het IT-systeem beheert en beveiligt;
 • De leden van de kwaliteitscel in het kader van hun opdrachten;

 

Alle personen die bij Valisana werken, evenals de medewerkers van Valisana die uw persoonsgegevens verwerken, zijn gebonden aan het beroepsgeheim en/of een geheimhoudingsplicht.

 

Aan wie geven we uw gegevens door buiten Valisana, en voor welke doeleinden?

 

De volgende categorieën van personen kunnen contact opnemen met Valisana om uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 

 • U als patiënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger
 • Elke zorgverlener buiten Valisana, in het kader van een therapeutische relatie met u
 • De verzekeringsinstellingen
 • Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • De overheid (FOD Volksgezondheid, GGC en Iriscare)
 • De verzekeraar van de instelling in geval van een geschil met u
 • De onderaannemers van Valisana
 • Andere ontvangers, wanneer de communicatie van uw gegevens strikt omkaderd is door de wet of door het verkrijgen van uw toestemming

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

 

Op verschillende niveaus (bestuur, organisatie, techniek, IT) worden maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, ongeoorloofde toegang, wijziging of doorgifte.

Valisana beschikt over een functionaris gegevensbescherming en een adviseur informatieveiligheid.

In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen bewaren wij uw persoonsgegevens:

 

 • 30 jaar voor medische gegevens, die alleen met toestemming van de medisch directeur kunnen worden gewist
 • 7 jaar voor boekhoudkundige gegevens
 • 1 jaar voor de gegevens van bemiddelingen, klachten of geschillen, vanaf de afsluiting van het dossier
 • 31 dagen voor beelden vastgelegd door bewakingscamera's

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Op grond van de AVG hebt u het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens, om toegang tot deze gegevens te vragen, om ze te laten corrigeren als ze niet correct zijn en om ze te laten verwijderen (onder voorbehoud van onze wettelijke verplichtingen).

In bepaalde gevallen hebt u het recht om een beperking op de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, om zich te verzetten tegen de verwerking ervan en om de overdraagbaarheid ervan te verkrijgen (dat wil zeggen het recht om uw gegevens op een gangbaar computermedium te ontvangen).

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de gegevens, hebt u het recht (in de gevallen waarin de AVG voorziet) om deze te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking waarvoor u uw toestemming hebt ingetrokken.

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat op het volgende e-mailadres:  info@valisana.be , met bewijs van uw identiteit (kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart), en met duidelijke vermelding van het recht of de rechten die u wenst uit te oefenen.

Om een uittreksel uit uw patiëntendossier te ontvangen, dient u echter het specifieke formulier in te vullen en op te sturen naar de medisch directeur, zoals bepaald in de procedure die hiervoor op onze website is beschreven ("aanvraag van een kopie van een patiëntendossier").

Onze verschillende bemiddelaars blijven tot uw beschikking voor elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Valisana

 

Via e-mail op het adres:   dpo@valisana.be
Per post op het adres:
Vzw Valisana
Ter attentie van de functionaris gegevensbescherming
Josse Goffinlaan 180
1083 Sint-Agatha-Berchem

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
     +32 (0)2 274 48 00
     +32 (0)2 274 48 35
     contact(at)apd-gba.be

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.

Avenue Josse Goffin 180 1082 Berchem-Ste-Agathe

+32 (0)2 482 40 00

Partners

In samenwerking met :
 • St-Luc
 • St-Jean
 • UZ Brussel
 • La Commune
 • CPAS de Berchem-Ste-Agathe